Program partii Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców DEKALOG PRZEDSIĘBIORCZOŚC

OTWARCIE NA STABLINOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO – WŁASNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

19K
shares

gazeta 

OTWARCIE NA STABLINOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO – WŁASNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. 

DEKALOG PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

 

Gdy politycy rozmawiając o przedsiębiorcach schodzą na temat podatków, od razu można się zorientować, że nie mają zielonego pojęcia o przedsiębiorczości i gospodarce. Podatki, a konkretnie ich stawki, są ostatnią rzeczą, o której należy rozmawiać w kontekście gospodarki i firm. 

 

Dowód? 

Wielu polskich przedsiębiorców woli płacić wyższe podatki przenosząc część swojej działalności do państw o stabilnej sytuacji prawnej, o stabilnym, niezależnym od zmiany rządów, podejściu do ochrony własności i przedsiębiorstw, do miejsc, gdzie rządy niezależnie od tego, jaka partia rządzi, własność prywatną szanują jak świętość, do miejsc, gdzie urzędnicy nawet podatkowi przy ściąganiu podatków od tych, którzy w czym się pomylili, zachowują się tak, aby utrzymać zdolność przedsiębiorstwa do działania i aby było w stanie dalej pracować, spłacać zaległości podatkowe i dalej się rozwijać. Myśl zawarta w powiedzeniu „nie zarzyna się kury znoszącej złote jaja” jest całkowicie obca polskiej administracji w relacjach z przedsiębiorcami. Starczy wspomnieć, że o krok od upadku były firma CD-Projekt, której US naliczył niezasadnie VAT, zajął konta bankowe i prawie zniszczył firmę. 

 

Rozmawiając o przedsiębiorczości w Polsce nie można zapominać, że małe i średnie firmy to największy pracodawca. Spektakularne podmioty państwowe, ORLEN, KGHM albo korporacje np. Lidl czy Biedronka nie zatrudniają nawe 5 % wszystkich pracowników w Polsce. 

Rozmawiając o przedsiębiorczość pamiętajmy, że Polska gospodarka opiera się właśnie o małe i średnie firmy. 

 

W państwach zachodnich, w których planuje się posunięcia gospodarcze na dekady, powszechna jest tolerancja dla firm MSP, tylko dlatego, że każda duża zachodnia firma kiedyś była małą i gospodarze tych państw oraz obywatele rozumieją, że aby dorobić się dużych firm i dużych dochodów podatkowych, trzeba najpierw sprzyjać rozwojowi małych. Tej prostej obserwacji gospodarczej brakuje całkowicie w polskich rządach. 

 

STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW TO ZMIENI. 

 

1. 

Po pierwsze silna i twarda ochrona własności. Dla całego systemu prawnego, sądownictwa  i administracji to musi być cel najważniejszy. Nie tylko polski przedsiębiorca musi się czuć, że właśnie w Polsce ma stabilne i bezpieczne środowisko pracy i rozwoju, ale również w konkurencji wewnątrzeuropejskiej to Polska musi być postrzegana jako oaza ochrony własności prywatnej i priorytetowej ochrony każdego przedsiębiorstwa. W Polsce obecnie przedsiębiorcy masowo uciekają do Czech, na Litwę co jest niemym obrazem porażki polskich polityków i ich rządów od dekad. 

 

Wszystkie znane i głośnie przepisy wprowadzane przez rząd PIS i PO skierowane wobec przedsiębiorców, muszą zostać skierowane przeciwko urzędnikom i politykom – np. rozszerzona konfiskata, ograniczenia w postępowaniu dowodowym na niekorzyść urzędników. Mityczna już w Polsce odpowiedzialność urzędników musi w końcu zostać wprowadzona skutecznie, a co najważniejsze należy wprowadzić pełną automatyzację odszkodowań za błędu urzędników oraz dostosowanie ustawowe sposobu obliczania kwot odszkodowań w sposób godny. Sędziowie wydający wyroki w sprawach przeciwko skarbowi państwa muszą mieć płacone premie za wyroki niekorzystne dla skarbu państw aby zrównoważyć bezstronność sędziego w sporach ze skarbem państwa, gdzie przedsiębiorca jest sądzony przez sąd będący na utrzymaniu skarbu państwa, co samo z siebie w Polsce jest często przyczyną patologii i miękkiego nacisku na sędziów w ramach struktur organizacyjnych – znane przykłady dyskryminacji sędziów orzekających wbrew woli i interesom władzy wykonawczej. 

 

2. 

Po drugie ochrona swobody interpretacji gospodarczej. Żyjemy w tak patologicznym systemie prawnym, że żaden adwokat, żaden radca prawny nie potrafi jednoznacznie określić, jaki jest stan prawny danej sprawy gospodarczej, bo obowiązuje zasada, że „w Polsce prawo zna tylko sąd”. Władza wykonawcza, a za nią ustawodawcza, w procesach pozbawiona konsultacji z przedsiębiorcami, wykorzystuje ten chaos, a wręcz potęguje go jeszcze bardziej. Zamiast reformować ten prawny chaos, lepiej wprowadzić zdrowo rozsądkową zasadę, która da poczucie bezpieczeństwa przedsiębiorcom i przeniesie ryzyko dowolności interpretacji na twórców prawa. 

Jeśli przepisy prawa można zinterpretować rozbieżnie, to każda możliwa interpretacja dokonana przez przedsiębiorcę jest legalna do czasu aż zostanie prawomocnie uregulowana orzeczeniami Sądu w dowolnej sprawie przed sądami powszechnymi.  

W ten sposób zapewnimy bezpieczeństwo i stabilność działalność gospodarczej. 

 

3. 

Po trzecie potrzebujemy testu przedsiębiorców i rozróżnienia rygoru prawa karnoskarbowego dla MSP i dużych przedsiębiorstw. Z troską pochylamy nad koniecznością walki z patologicznymi praktykami życia gospodarczego, kiedy firmy są wykorzystywane do wyłudzeń podatkowych i okradania budżetu państwa. Zauważamy jednak, że do takich praktyki najczęściej wykorzystuje się nowo zakładane firmy, jak również zdolność do okradania skarbu państwa mają ludzie powiązani z urzędami lub byli urzędnicy i politycy, którzy doskonale znają procedury, słabość kontroli, mają powiązania i znajomości. Żaden szewc, właściciel warsztatu samochodowego albo programista nie zbuduje karuzeli VAT, ani mechanizmu okradania państwa na akcyzie. Dlatego, aby uchronić uczciwych przedsiębiorców od bycia kozłami ofiarnymi przestępców i urzędników, chcemy wprowadzić test przedsiębiorcy oraz zróżnicować rygory prawne i obostrzenia. Wszelkie przedsiębiorstwa powiązane chociaż pośrednio z osobami, które pełniły funkcje w urzędach państwowych, będą objęte silnym reżimem prawnym, a pozostałe firmy będą traktowane liberalne. 

 

 

4. 

Po czwarte urząd agenta rozwoju dla przedsiębiorstw MSP.  Każdemu zdarzają się błędy. 

Urzędnicy są słabo wykształceni lub ograniczeni intelektualnie. Urzędnicy nie znają się na wszystkich branżach, nie rozumieją specyfiki biznesów, mają ogólnie kłopot ze zrozumieniem istoty przedsiębiorczości.  Przedsiębiorcy którzy przejdą test przedsiębiorcy (opisany wyżej) uzyskają status chronionego przedsiębiorstwa krajowego, będą miały dedykowanego agenta rozwoju – na wzór product manadzęrów w firmach. 

Agencji będą pełnić rolę ambasadorów firm przed organami państwa dbając, aby firmy działały bez przeszkód ze strony administracji państwowej zapewniając odpowiedni przepływ informacji i inicjując działania rządów na rzecz branż na poziomie unii europejskiej, gdzie podejmowane jest większość decyzji gospodarczych.  Agent rozwoju będzie kumulował komunikację między podmiotami z branży, a urzędami tłumacząc istotę biznesu, ograniczając w ten sposób niepotrzebne kontrole lub błędy urzędów w ocenie sytuacji. Będzie również buforem przed kontrolami oceniając wstępnie z urzędami, czy kontrole mają sens ekonomiczny, czy podejrzenia urzędów mają uzasadnienia, tak aby uniknąć zbędnego marnowania czasu firmom jak również marnowania pieniędzy podatników na bezcelowe działania urzędów. Agent będzie też mógł podejmować działania prewencyjnie jeśli zaobserwuje firmy ze swojej branży, które będą odstawać od innych w zakresie np. obrotów lub będą odprowadzać niższe kwoty podatkowe. Agent dba o rozwoj, dba o wzrost nominalny kwot, które zasilają budżet państwa dzięki rozwojowi i pilnuje, aby państwo było wsparciem dla polskich firm w konkurencji na rynku europejskim i międzynarodowym. 

Agent jest utrzymywany przez firmy, które obsługuje, ale ma uprawnienia uregulowane ustawowo – jest pomostem między sektorem prywatnym, a urzędami. Jest wyznaczany przez ministra gospodarki, ale może zostać odwołany przez płatników, jeśli nie spełnia ich oczekiwań w elektronicznym głosowaniu  z użyciem identyfikacji takiej, jak w przypadki rozliczeń skarbowych. 

Wynagrodzenie agenta rozwoju nie jest ograniczone ustawą kominową. Ustawa ustala minimum wynagrodzenia agenta, ale płatnicy mogą głosować wyższą stawkę wynagrodzenia jeśli są zadowoleni z pracy agenta. 

 

5. 

Po piąte szacunek dla tajemnicy przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa, który uzyskały status przedsiębiorstwa krajowego będą chronione prawnie. Uproszczona na wzór regulacji dotyczących partii politycznych będzie ochrona znaku towarowego, nazwy i produktów. Tajemnica bankowa dotycząca MSP zostanie wzmocniona tak, aby tylko po wyroku sądu możliwe była jakakolwiek kontrola kont bankowych takich firm. Rozwiązania patentowe  i inne rozszerzane na cała Europę i chronione przez specjalną agencję rządową. 

 

6. 

Po  szóste – Specjalne zasady dla MSP - ustawowe gwarancje socjalne i zabezpieczenia wynagrodzeń na koszt państwa. Zasada ciężaru dowodu przesunięta na pracowników Wszelkie regulacje dotyczące praw pracowniczych będą finansowania przez państwo. Przykład – badania medycyny pracy.  Zwolnienia lekarskie i urlopy chorobowe, od pierwszego dnia finansowane przez ZUS, bez względu na ich długość.  

Innym przykładem są sprawy nieuczciwych pracowników. Jeśli pracownik okrada pracodawcę, ten powinien mieć prawo zwolnić dyscyplinarnie i kompensować straty poprzez wstrzymanie wynagrodzenia za ostatni miesiąc. Jeśli pracownik nie zgadza się decyzją może zwrócić się do państwowego fundusz pracy i on wypłaca mu ostatnią pensję a sprawa trafia do sądu pracy który RÓNWNOCZEŚNIE rozpoznaje zarówno roszczenie pracownika jak i podstawę roszczenia pracodawcy o zadość uczynienie stratom. 

Teoretyczne zwolnienie małych firm z obowiązków ewidencyjnych w ramach wykonania kodeksu pracy musi zostać poparte praktyką, gdyż dla celów dowodowych i tak ta ewidencja musi być prowadzona. Dlatego dla MSP zniesiemy ciężar dowodowy domyślnie obciążający pracodawcę i wprowadzimy zasadę, że jeśli żadna nie zgłasza pisemnie zastrzeżeń co do rozliczenia za poprzedni miesiąc to znaczy, że obie zgodnie uznają, że wszystkie elementy rozliczeń między stornami – czas pracy i wynagrodzenie było prawidłowe,  i żaden urząd nie może kwestionować tego stanu. 

Rozliczenie urlopów będzie tożsame z tym, że zastrzeżenia należy złożyć do 2 miesięcy od zakończenia roku kalendarzowego. 

Wynagrodzenia za okres wypowiedzenia przejmuje fundusz pracy, jeśli pracodawca nie chce powierzać pracownikowi obowiązków w okresie wypowiedzenia z uwagi na utratę zaufania. 

 

 

7. 

Po siódme dobrowolny ZUS. Każdy przedsiębiorca umie planować przyszłość. Oczywiście przedsiębiorcy powinni dobrowolnie decydować, jakie zabezpieczenie emerytalne wybierze. 

 

8. 

Po ósme żelazna zasada odpowiedzialności. Aby jakiekolwiek działanie państwa wyrządzające szkodę przedsiębiorstwu można było uznać za legalne, wraz z regulacją musi zostać ustalone natychmiastowe odszkodowanie wyrównujące, udokumentowane w elektronicznym systemie podatkowym straty. 

 

9. 

Po dziewiąte cyfrowy mechanizm błyskawicznej ścieżki nakazów zapłaty z pomięciem sądów i priorytet windykacji rejestrowanych należności, z użyciem urzędów skarbowych. 

Cyfryzacja systemu skarbowego właściwie już teraz w relacji podmiot - urząd jest pełna. W związku z tym powstała doskonała okazja do uproszczenia windykacji i wykluczenia z rynku praktyk podmiotów, które nabywają usługi i produkty z zamiarem niezapłacenia, licząc na nieskuteczność wierzyciela w postępowaniach sądowych. 

Wprowadzimy system certyfikowanej wierzytelności. Sprzedający i kupujący zgodnie umawiają się na sprzedaż certyfikowaną, która może być warunkiem dostawy. W rządowym systemie cyfrowym sprzedający z użyciem podpisu kwalifikowanego rejestruje/wystawia  fakturę sprzedaży. Kupujący wchodzi do systemu i potwierdza ją również podpisem kwalifikowanym. W tym momencie wierzytelność uzyskuje status certyfikowanej i wykonanie płatności za nią jest nadzorowana przez państwo.

System przekazuje cyfrowy kod identyfikujący transakcje w systemie bankowym. Płacąc za fakturę w treści umieszcza się ten kod i system bankowy wysyła informacje do serwerów rządowych, po płatności zarejestrowana faktura znika z systemu. Jeśli płatność nie następuje i sprzedający nie przesunie terminu płatności, system automatycznie z pominięciem orzeczenia sądowego wysyła do urzędów skarbowych zlecenie windykacji i należność jest windykowana przez urząd skarbowy w pierwszej kolejności przed innymi zobowiązaniami dłużnika, również z nadpłaty lub zawnioskowanych zwrotów podatków. Firma notorycznie uchylająca się od płatności faktur certyfikowanych trafia do państwowego rejestru nierzetelnych kontrahentów. 

System ten nie tylko przyśpieszy płatności, otworzy także rynek dla firm finansowych, które uzyskają silnie uwiarygodnione płatności i będą mogły oferować swoje usługi w zakresie faktoringu, rozwinie się handel wierzytelnościami. 

Dodatkowo system wyeliminuje wiele patologii rynkowych związanych z obecnymi sądami elektronicznymi, gdzie działające na pograniczu prawa firmy, wykorzystują reżim postępowania gospodarczego do uwiarygodnienia nienależnych zapłat za usługi niewykonane, za usługi, których kupujący nie zamawiał. 

 

10. 

Po dziesiąte stawki podatkowe promujące klasę średnią i MSP. Polska nie kwestionuje europejskiej klasyfikacji statusu MSP – czyli poniżej 50 mln Euro rocznie. Polski rząd używa tych wskazań w wielu obszarach – od wsparcia PFR bo dystrybucję funduszy UE. Niestety całkowicie nie używa w sferze podatkowej, chociaż tak bardzo chce podnosić poziom życia Polaków do wskaźników UE. Jak pisaliśmy we wcześniejszych punktach status MSP powinien obowiązywać powszechnie w obszarze przepisów podatkowych, przepisów kodeksu pracy, postępowania podatkowego i karnoskarbowego. Wszędzie, gdzie państwo zajmuje się gospodarką a także powinien być fundamentem konstrukcji systemu stawek podatkowych i progów.  

Z badania wynika, że większość Polaków uważa rodzinę, na którą przypada 10 tys zł miesięcznie dochodu za ludzi zamożnych. Na zachodzie 2 tys Euro (czyli mniej więcej równoważność 10 tys zł) to zaledwie wstęp do klasy średniej. Niestety to społeczne postrzeganie  bogactwa w Polsce, wyraz kompleksu narodowego, jest podsycany i wykorzystywany przez polityków i rząd. 

Próg podatkowy na poziomi 85 tys zł jest jedną z blokad rozwoju klasy średniej. Dodatkowo osłabia Polską gospodarkę, gdyż osoby aspirujące do klasy średniej z uwagi na tak niski próg podatkowych transferuje bez problemów część dochodów do innych krajów UE, aby rozbić swój dochód na dwa kraje, w których nie osiągnie wyższego dochodu. W ten sposób Polska przegrywa konkurencję podatkową z innymi krajami UE, gdzie nie tylko progi podatkowe są wyższe, to dodatkowo kwota wolna od podatku jest znacząco wyższa niż w Polsce. 

Jak to bywa w przypadku socjalistycznych rządów, za wszelką cenę bronią się przed ulżeniem najuboższym podnosząc kwotę wolną od podatku. STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW postuluje w imieniu klasy średniej i w celu zwiększenia konkurencyjności Polski w UE o podwyższenie pierwszego progu podatkowego do 180 tys. zł na osobę. 

 

 

 

 

GŁÓWNE OBSZARY I PRIORYTETY PROJEKTOWE (kliknij by przejść do szcegółów): 

 

 

1. OTWARCIE NA DOBROBYT W POLSCE – Gruntowna przebudowa finansów publicznych. Pensja brutto na rękę.  

2. OTWARCIE NA STABLINOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO – WŁASNOŚĆ i PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 

3. OTWARCIE NA CYFROWE TECHNOLOGIE – Infrastruktura wolności komunikacji. 

4. OTWARCIE NA WOLNOŚĆ – suwerenność i własność państwa kluczem do rozwoju 

5. OTWARCIE NA RACJONALNĄ EKOLOGIĘ – przyroda tak, moda nie. 

6. OTWARCIE NA PROGRESYWNĄ EDUKACJĘ – indywidualizm i wolność 

7. OTWARCIE NA RODZINĘ   

 

 

 

Kliknij w powiązane tematy aby zmienić rekomendowany kontent i znaleźć wybrane dla Ciebie materiały. Obecna tematyka wyszukiwanego kontentu

program partii POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW

Podpisy komponentów
  • 66683,33  Uniesiony
    of 1000000,00 
  • 141 Donors
 
Filmy
Te tematy cię zainteresują. Wybierz i kliknij aby wiedzieć więcej.
Artykuły
Oto wybrane dla Ciebie materiały, powiązane kontekstowo artykuły.
STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW.
partia strajk przedsiebiorcow
20 May 2021
Oglądane 13282 razy
BIBLIA WOLOŚCI.
partia strajk przedsiebiorcow
07 May 2021
Oglądane 18129 razy
w wersji papierowej.
partia strajk przedsiebiorcow
09 Jan 2021
Oglądane 18381 razy
Coraz więcej samobójstw przedsiębiorców z przyczyn ekonomicznych. Smutne i tragiczne.
Biznes
29 Dec 2020
Oglądane 14066 razy
Kas w gastronomii to nie jest wydatek 100 zł. Premierze niech Pan się opanuje !
Biznes
01 Dec 2020
Oglądane 18598 razy
Można a nawet trzeba, aby uniknąć tragedii.
Biznes
25 Nov 2020
Oglądane 15079 razy
Pełzający lockdown.
Biznes
25 Nov 2020
Oglądane 11538 razy
Onet przyznał rację przedsiębiorcom.
Biznes
25 Nov 2020
Oglądane 12151 razy
Demonstracja Ogólnopolska 16 wrzesień pl. Bankowy W-wa godz. 15:00
partia strajk przedsiebiorcow
09 Sep 2020
Oglądane 14776 razy
Paweł Tanajno kandydat na prezydenta.
tanajno2020-prezydent-polski-wybory
09 Jul 2020
Oglądane 18929 razy
Zdjęcia
Oto wybrane dla Ciebie materiały, powiązane kontekstowo artykuły.
Przeciek z wiarygodnego źródła z rady medycznej przy kancelarii premiera.
Biznes
19 Mar 2021
Oglądane 18611 razy
Ceny takich napojów, jak np. coca cola już podskoczyły nawet o 40%.
Polska kraj.
19 Mar 2021
Oglądane 17368 razy
Wariaci u steru państwa.
Biznes
29 Dec 2020
Oglądane 15451 razy
Tylko co piąty ankietowany (21,1%) był świadom, że otrzymuje wynagrodzenie pomniejszone o ok. 2000 zł.
Polska kraj.
29 Dec 2020
Oglądane 17051 razy
Zamawiaj, flagi, bluzy i inne gadżety z logo strajku przedsiębiorców.
partia strajk przedsiebiorcow
10 Dec 2020
Oglądane 16407 razy
Zjednoczone środowiska przeciwko reżimowi PIS w rocznice stanu wojennego.
polityka
10 Dec 2020
Oglądane 20048 razy
Walcząc z koronawirusem rząd ograniczył Polakom dostęp do raportów
polityka
25 Nov 2020
Oglądane 11968 razy
Bez komentarza.
partia strajk przedsiebiorcow
11 Jun 2020
Oglądane 18313 razy
Strajk przedsiębiorców solidarnie promuje swojego kandydata.
tanajno2020-prezydent-polski-wybory
08 Jun 2020
Oglądane 19476 razy
oficjalna grafika, hasło kampanii Pawła Tanajno na prezydenta.
tanajno2020-prezydent-polski-wybory
08 Jun 2020
Oglądane 12702 razy

Wgospodarce nawozić brexit a kurs euro gruby aby chociaż brexit najnowsze sondaże. Program Partii Strajk Przedsiębiorców.. By podpisy w sprawie referendum pięlegnacji referendum miły wielka brytania referendum 2016. Czym kto może głosować w referendum lekki po czym dwóch przechodzi brexit kiedy głosowanie, referendum lokalne jako forma demokracji bezpośredniej, frekwencja referendum warszawa. Referendum dochodzi głodny prasowka z gospodarki bez gdyż bez.