Polityka prywatności, regulamin głosowań i korzystania z serwisów PL!SP

Regulamin nieodpłatnych usług elektronicznych w systemie PL!SP.

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania z usług systemu PL!SP dostępnego na różnych domenach podłączonych w systemie oraz stronach stowarzyszonych, które współdzielą i udostępniają swoim użytkownikom narzędzia dostępne na stronie PL!SP (dalej „Usługa”).
1.2. Usługa organizowana jest przez partię polityczną PL!SP z siedzibą we Warszawaie przy ul. J.P. Woronicza 78/195, 02-640 Warszawa, wpisaną do rejestru partii politycznych, prowadzonego przez Sąd Okręgowy dla Warszawy w Warszawie, XVII Wydział Rodzinny i Rejestrowy pod numer Ewo 416, (dalej: „PL!SP”).
1.3. PL!SP organizuje Usługę z wykorzystaniem licencji systemu oprogramowania Webook dostarczonego przez spółkę Ima4u.pl. Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.).

  1. USŁUGA

2.1. Usługa realizowana jest poprzez :

– udostępnianie korzystania zarejestrowanym użytkownikom z różnych elektronicznych narzędzi demokracji bezpośredniej w szczególności – głosowań, debat, elektronicznego wsparcia aktywności obywatelskiej takiej jak np. zbieranie podpisów pod projektami referendów, obywatelskich wniosków ustawodawczych, list poparcia dla podmiotów startujących w wyborach. Niniejsza lista może być dowolnie rozszerzana przez dostawcę Usługi.

– komunikowaniu się z zarejestrowanymi użytkownikami drogą elektroniczną lub telefonicznie, z wykorzystaniem pozostawionych danych takich jak : adres e-mail, telefon lub profili i komunikatorów społecznościowych.

2.2.Usługa świadczona jest przez czas nieoznaczony. Każdy użytkownik przystępuję do użytkowania systemu dobrowolnie i może w każdej chwili usunąć swoje konto
2.3. Usługa świadczona jest dla osób posiadających Konto PL!SP (zwane dalej „Kontem”), którzy wyrazili chęć otrzymywania komunikatów i korzystania z narzędzi Usłgui i w tym celu podały w tym celu adres e-mail, numer telefonu oraz inne dane kontaktowe (zwanych dalej: „Użytkownikami”).

III. WYMAGANIA TECHNICZNE I ZASADY DOSTĘPU

3.1. Świadczenie Usługi odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych RODO, jak również przy wykorzystaniu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (w szczególności telefonów komórkowych i stacjonarnych, tabletów, komputerów) i automatycznych systemów wywołujących zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
3.2. W ramach korzystania z Usługi niedozwolone jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w tym:
3.2.1. Informacji i danych spreparowanych w sposób stwarzający ryzyko naruszenia bezpieczeństwa informatycznego;
3.2.2. Informacji naruszających prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie i prawa do znaków towarowych PL!SP lub osób trzecich;
3.2.3. Innych informacji i danych naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
3.3. W celu właściwego korzystania z Usługi Użytkownik powinien posiadać:
3.3.1. komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do sieci Internet;
3.3.2. włączyć obsługę plików cookies;
3.3.3. włączyć obsługę okien wyskakujących (pop – up);
3.3.4. włączyć obsługę języka JavaScript, ramek i stylów CSS;
3.3.5. system operacyjny (Microsoft Windows XP, 7 lub Vista i nowsze).
3. 4. Przed rozpoczęciem korzystania z Usługi, Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z treścią Regulaminu oraz polityką prywatności, dostępnymi na stronach www.polskaliberalna.pl

  1. REKLAMACJE

4.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Usługi mogą być zgłaszane:
a) na piśmie, na adres PL!SP
4.2. Reklamacja powinna zawierać dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres e-mail, na który wysyłany jest Newsletter, oraz opcjonalnie adres korespondencyjny), wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania.
4.3. O ile krótszy czas rozpatrzenia reklamacji nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, reklamacje rozpatrywane są przez PL!SP w terminie do 14 dni od ich otrzymania, z zastrzeżeniem ust. 4.4 poniżej.
4.4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji PL!SP powiadomi osobę składającą reklamację listem wysłanym na adres podany w reklamacji albo pocztą elektroniczną – w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
4.5. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów, konsument w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
4.6 Spory sądowe rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2016.1822 ze zm.).

  1. DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest PL!SP
Dane przetwarzane są w celu realizacji usługi świadczonej drogą elektroniczną w postaci wysyłki Newslettera, w tym rozpatrywania reklamacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z usługi Newslettera.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność ich przetwarzania do wykonania umowy, polegającej na świadczeniu przez Stowarzyszenie na rzecz nowej Konstytucji PL!SP drogą elektroniczną usługi w postaci wysyłki Newslettera.
Dostęp do danych Użytkowników mają: pracownicy PL!SP odpowiedzialni za obsługę usługi Newsletter oraz podmioty współpracujące obsługujące systemy informatyczne konieczne do wysyłki Newslettera.
Dane osobowe Użytkowników służące do wysyłki Newslettera będą przechowywane:
w przypadku, gdy Newsletter został zamówiony przez Użytkownika nieposiadającego Konta PL!SP (w przypadkach, o których mowa w pkt. II ust.2.4 b), c), d)) – przez 2 lata od dnia rezygnacji;
w przypadku, gdy Newsletter został zamówiony przez Użytkownika podczas rejestracji lub korzystania z Cyfrowego Konta PL!SP (w przypadku, o którym mowa w pkt. II ust. 2.4. a)) – przez 2 lata od dnia usunięcia Konta PL!SP.
Użytkownikowi przysługuje prawo do:
żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przeniesienia danych;
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania przez Stowarzyszenie na rzecz nowej Konstytucji PL!SP Państwa danych osobowych.
W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych Użytkownicy mogą skontaktować się za pomocą adresu e-mail: zarzad@partia-strajk-przedsiebiorcow.pl
Dane Użytkowników nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

  1. ZMIANA REGULAMINU I DOSTĘP DO REGULAMINU

6.1. PL!SP zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść Regulaminu lub nałożenia na PL!SP określonych obowiązków przez organy państwa, zmiany danych PL!SP, a także w celu usprawnienia świadczenia Usługi, poprawy ochrony prywatności Użytkowników i zapobieganiu nadużyciom. O treści zmian Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie na stronie internetowej PL!SP wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie PL!SP www.polskaliberalna.pl przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie dodatkowo powiadomiony przez przesłanie za pośrednictwem Newslettera na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany podczas rejestracji, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem obowiązywania zmienionego Regulaminu.
6.2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on o rezygnacji z Usługi w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.
6.3. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem www.polskaliberalna.pl w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy dotyczącej Usługi następuje przez przesłanie Użytkownikowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach zamówienia Newslettera.