Dobrowolny ZUS dla każdego obywatela (pensja w całości na konto bez potrąceń ze strony państwa a przedsiębiorcy bez ZUS)

Poprzyj zmiany

26K
shares

Zachęcamy do zapoznania się z treścią nowelizacji (przewiń w dół storny)  

Poniżej pełen projekt ustawy pod którym zbieramy podpisy poparcia.   

 

Podpisy poparcia możesz zebrać/złożyć na karcie podpisów 

 

- tutaj wzór do pobrania w PDF [kliknij i pobierz] 

 

- tutaj do pobrania jako obrazek  

 

 

Karty z podpisami należy przesłać na adres: 

Polska Liberalna Strajk Przdsiębiorców  

ul. J.P. Woronicza 78/195 

02-640 Warszawa  

lub skontaktuj się z naszym przedstawicielem celem osobistego przekazania list (kliknj tutaj) 

wiadomości z gospodarki polski 

 

 

najważniejsze wiadomości gospodarczePrzed przeczytaniem ustawy, 

dla lepszego zrozumienia skutków 

nowelizacji  zachęcamy do 

zapoznania sie z 

BIZNESPLANEM DLA POLSKI (kliknij tutaj)

w którym ze szczegółowymi 

wyliczeniami prezentujemy 

skutki finansowe dla budżetu, 

dla emerytur obecnych i przyszłych 

i dla służby zdrowia,  

realizacja PROJEKTU -  

WYPŁATA CAŁEJ PENSJI 

BEZ POTRĄCEŃ i DOBROWOLNEGO ZUS

Zaznaczamy, iż legalizacja marihuany i likwidacja 500+ (niedługo 800+ - pomysł PiS i PO) jest niezbędnym elementem budżetu  

zapewniającego zblinasnowanie finansów publicznych po tym jak w kieszeniach Polaków zostanie cała pensja brutto. 

W projekcie znajdą też państwo część dotyczącą zwrócenia władzy w ręce narodu, poprzez referendum gwarantowane w Konstytucji, które na ten moment nie może odbyć się bez zgody polityków.  

 

Głęboko wierzymy, że tworzenie społeczeństwa świadomego, obywatelskiego wraz z przeniesieniem realnej władzy w ręce obywateli, jest gwarancją sukcesu wprowadzenia istotnych zmian w Polsce. 

 

  

 

  

 

POBIERZ TREŚĆ NOWELIZACJI W WERSJI PDF 

 

Projekt 

ustawa 

z dnia … 

O DOBROWOLNYCH SKŁADKACH ZUS DLA KAŻDEGO OBYWATELA (PENSJA W CAŁOŚCI NA KONTO BEZ POTRĄCEŃ ZE STRONY PAŃSTWA, A PRZEDSIĘBIORCY BEZ ZUS) WRAZ Z LIKWIDACJĄ 500+ ORAZ LEGALIZACJĄ MARIHUANY I PRZYWRÓCENIEM WŁADZY BEZPOŚREDNIEJ NARODU NAD POLITYKAMI ZGODNIE Z ART. 4 KONSTYTUCJI [1]) 

Art. 1. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1009, 1079, 1115, 1265, 1933, 2185 i 2476, 2707 oraz z 2023 r. poz. 326) wprowadza się̨ następujące zmiany: 

 

 1. w art. 5 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Nie podlegają ubezpieczeniom społecznym osoby, które złożyły oświadczenie o niepodleganiu ubezpieczeniom społecznym wraz z wnioskiem o wyrejestrowanie z ubezpieczeń społecznych, o którym mowa w art. 5b.” 

 

 1. po art. 5 dodaje się art. 5a, art. 5b  w brzmieniu:

„Art. 5a. 1. Ubezpieczony może złożyć oświadczenie o niepodleganiu ubezpieczeniom społecznym wraz z wnioskiem o wyrejestrowanie z ubezpieczeń społecznych, o którym mowa w art. 5b. 

2. Osoba, która złoży oświadczenie o niepodleganiu ubezpieczeniom społecznym wraz z wnioskiem o wyrejestrowanie z ubezpieczeń społecznych, o którym mowa w art. 5b, traci status ubezpieczonego i zwolniona jest z podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym oraz obowiązku uiszczenia składek na ubezpieczenie społeczne. 

3. Utrata statusu ubezpieczonego i zwolnienie z podlegania ubezpieczeniom społecznym oraz obowiązku uiszczenia składek na ubezpieczenia społeczne następuje od dnia wskazanego we wniosku o wyrejestrowanie z ubezpieczeń społecznych, o którym mowa w art. 5b, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został złożony. 

4. Osoba, która utraciła status ubezpieczonego wobec złożenia oświadczenia o niepodleganiu ubezpieczeniom społecznym wraz z wnioskiem o wyrejestrowanie z ubezpieczeń społecznych, o którym mowa w art. 5b, od dnia utraty statusu ubezpieczonego otrzymuje wynagrodzenie wolne od potrącenia od składek na ubezpieczenia społeczne. 

5. Wyrejestrowanie z ubezpieczeń społecznych nie oznacza utraty statusu ubezpieczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zdrowotnego. Wyrejestrowanie z obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego wymaga złożenia odrębnego oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu wraz z wnioskiem o wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

Art. 5b. 1. Oświadczenie o niepodleganiu ubezpieczeniom społecznym wraz z wnioskiem o wyrejestrowanie z ubezpieczeń społecznych, może zostać złożone do Zakładu pisemnie lub w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo w systemie teleinformatycznym Zakładu. 

2. Ubezpieczony, który jest jednocześnie płatnikiem składek, składa oświadczenie o niepodleganiu ubezpieczeniom społecznym wraz z wnioskiem o wyrejestrowanie z ubezpieczeń społecznych samodzielnie. 

3. Ubezpieczony, który nie jest jednocześnie płatnikiem składek, składa oświadczenie o niepodleganiu ubezpieczeniom społecznym wraz z wnioskiem o wyrejestrowanie z ubezpieczeń społecznych za pośrednictwem płatnika składek lub podmiotu zgłaszającego ubezpieczonego do ubezpieczeń społecznych. 

4. Oświadczenie o niepodleganiu ubezpieczeniom społecznym wraz z wnioskiem o wyrejestrowanie z ubezpieczeń społecznych zawiera co najmniej następujące dane osoby, która rezygnuje z podlegania ubezpieczeniom społecznym: 

1)  imię i nazwisko oraz numer PESEL, a w razie, gdy nie nadano numeru PESEL - serię i numer dowodu osobistego lub paszportu; 

2)  miejsce zamieszkania; 

3)  dzień utraty statusu ubezpieczonego. 

5. Wzór oświadczenia o niepodleganiu ubezpieczeniom społecznym wraz z wnioskiem o wyrejestrowanie z ubezpieczeń społecznych ustala, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. 

 

 1. w art. 41 dodaje się ust. 15 i ust. 16 w brzmieniu:

„15. W przypadku złożenia przez ubezpieczonego oświadczenia o niepodleganiu ubezpieczeniom społecznym wraz z wnioskiem o wyrejestrowanie z ubezpieczeń społecznych, o którym mowa w art. 5b, płatnik składek przekazuje do Zakładu imienne raporty miesięczne odpowiednio tylko w odniesieniu do pozostałych składek innych niż składki na ubezpieczenie społeczne. 

16. W przypadku złożenia przez ubezpieczonego odrębnego oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu wraz z wnioskiem o wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, płatnik składek przekazuje do Zakładu imienne raporty miesięczne odpowiednio tylko w odniesieniu do pozostałych składek innych niż składki na ubezpieczenie zdrowotne.” 

 

 1. w art. 46 dodaje się ust. 6a i ust. 6b w brzmieniu:

„6a. W przypadku złożenia przez ubezpieczonego oświadczenia o niepodleganiu ubezpieczeniom społecznym wraz z wnioskiem o wyrejestrowanie z ubezpieczeń społecznych, o którym mowa w art. 5b, płatnik składek przekazuje do Zakładu deklaracje rozliczeniowe odpowiednio tylko w odniesieniu do pozostałych składek innych niż składki na ubezpieczenie społeczne. 

6b. W przypadku złożenia przez ubezpieczonego odrębnego oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu wraz z wnioskiem o wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, płatnik składek przekazuje do Zakładu deklaracje rozliczeniowe odpowiednio tylko w odniesieniu do pozostałych składek innych niż składki na ubezpieczenie zdrowotne.” 

 

Art. 2. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, 2674, 2770 oraz z 2023 r. poz. 605, 650, 658) po art. 66 dodaje się art. 66a, art. 66b, art. 66c i art. 66d w brzmieniu: 

 

„Art. 66a. Osoby, które złożyły oświadczenie o rezygnacji z ubezpieczeniu zdrowotnemu wraz z wnioskiem o wyrejestrowanie z ubezpieczenia, o którym mowa w art. 66c, nie podlegają objęciu powszechnym obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym” 

„Art. 66b. 1. Ubezpieczony może złożyć oświadczenie o niepodleganiu obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu wraz z wnioskiem o wyrejestrowanie z obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, o którym mowa w art. 66c. 

2. Osoba, która złoży oświadczenie o niepodleganiu obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu wraz z wnioskiem o wyrejestrowanie z obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, o którym mowa w art. 66c, traci status ubezpieczonego i zwolniona jest z podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz obowiązku uiszczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne. 

3. Utrata statusu ubezpieczonego i zwolnienie z podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz obowiązku uiszczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne następuje od dnia wskazanego we wniosku o wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego, o którym mowa w art. 66c, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został złożony. 

4. Osoba, która utraciła status ubezpieczonego wobec złożenia oświadczenie o niepodleganiu obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu wraz z wnioskiem o wyrejestrowanie z ubezpieczenia, o którym mowa w art. 66c, od dnia utraty statusu ubezpieczonego otrzymuje wynagrodzenie wolne od potrącenia od składek na ubezpieczenie zdrowotne. 

Art. 66c. 1. Oświadczenie o niepodleganiu obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu wraz z wnioskiem o wyrejestrowanie z ubezpieczenia może zostać złożone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pisemnie lub w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo w systemie teleinformatycznym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

2. Ubezpieczony, który jest jednocześnie płatnikiem składek, składa oświadczenie o niepodleganiu obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu wraz z wnioskiem o wyrejestrowanie z ubezpieczenia samodzielnie. 

3. Ubezpieczony, który nie jest jednocześnie płatnikiem składek, składa oświadczenie o niepodleganiu obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu wraz z wnioskiem o wyrejestrowanie z ubezpieczenia za pośrednictwem płatnika składek lub podmiotu zgłaszającego ubezpieczonego do ubezpieczenia. 

4. Oświadczenie o niepodleganiu obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu wraz z wnioskiem o wyrejestrowanie z ubezpieczenia zawiera co najmniej następujące dane osoby, która rezygnuje z podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu: 

1)  imię i nazwisko oraz numer PESEL, a w razie, gdy nie nadano numeru PESEL - serię i numer dowodu osobistego lub paszportu; 

2)  miejsce zamieszkania; 

3)  dzień utraty statusu ubezpieczonego. 

5. Wzór oświadczenie o niepodleganiu obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu wraz z wnioskiem o wyrejestrowanie z ubezpieczenia ustala, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. 

Art. 66d. 1. Osoba, która skorzystała z uprawnienia, o którym mowa w art. 66b ust. 1, może złożyć oświadczenie o zamiarze ponownego podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu w każdym czasie. 

2. Oświadczenie o zamiarze ponownego podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu może zostać złożone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pisemnie lub w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo w systemie teleinformatycznym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

3. Osoba, która w razie podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu jest jednocześnie płatnikiem składek, składa oświadczenie o zamiarze ponownego podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu samodzielnie. 

4. Osoba, która w razie podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu nie jest jednocześnie płatnikiem składek, składa oświadczenie o zamiarze ponownego podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu za pośrednictwem płatnika składek lub podmiotu zgłaszającego ubezpieczonego do ubezpieczenia. 

5. Oświadczenie o zamiarze ponownego podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu zawiera co najmniej następujące dane osoby, która ma zamiar ponownego podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu: 

1)  imię i nazwisko oraz numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL - serię i numer dowodu osobistego lub paszportu; 

2)  miejsce zamieszkania; 

3)  dzień nabycia statusu ubezpieczonego. 

6. Wzór oświadczenia o zamiarze ponownego podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu ustala, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. 

7. Ponowne nabycie statusu ubezpieczonego i obowiązek podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu następuje od dnia wskazanego we oświadczeniu o zamiarze ponownego podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym oświadczenie zostało złożone.” 

 

Art. 3. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 172) wprowadza się̨ następujące zmiany: 

 

 1. art. 36 otrzymuje brzmienie:

„Art. 36. 1. Zbiór mleczka makowego i opium z maku jest dozwolony wyłącznie w celu prowadzenia badań naukowych, po uzyskaniu zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego, z zastrzeżeniem art. 49a. 

2. Sporządzanie wyciągów ze słomy makowej może odbywać się wyłącznie u przedsiębiorcy oraz w jednostce naukowej i Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych - w zakresie ich działalności statutowej, po uzyskaniu zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego. 

3. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb wydawania i cofania zezwoleń, o których mowa w ust. 1 i 3, oraz treść wniosku o wydanie tych zezwoleń, uwzględniając zasadę poszanowania praw podmiotu ubiegającego się o zezwolenie oraz zapewnienie sprawności postępowania. 

4. Uprawa oraz zbiór ziela lub żywicy konopi innych niż włókniste jest dozwolony bez konieczności uzyskania zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego.” 

 

 1. art. 39 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Opłaty, o których mowa w ust. 8, wnosi się na rachunek bieżący organu zezwalającego w wysokości: 

1)  750 zł - za złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy, dystrybucję, wytwarzanie, przetwarzanie, przerób lub stosowanie do badań środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1; 

2)  750 zł - za złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na zbiór mleczka makowego i opium z maku; 

3)  750 zł - za złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na uprawę maku prowadzoną przez jednostkę naukową oraz Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych; 

3a)  1500 zł - za złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na uprawę konopi innych niż włókniste i zbiór ziela lub żywicy konopi innych niż włókniste w celu wytwarzania surowca farmaceutycznego, o którym mowa w art. 33a ust. 1; 

4)  350 zł - za złożenie wniosku o zmianę zezwolenia, o którym mowa w pkt 1-3a; 

5)  100 zł - za złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na przywóz, wywóz, wewnątrzwspólnotowe nabycie lub wewnątrzwspólnotową dostawę środków odurzających lub substancji psychotropowych; 

6)  100 zł - za złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na wywóz prekursorów kategorii 4; 

7)  100 zł - za złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na przywóz lub wywóz prekursorów kategorii 1; 

8)  50 zł - za złożenie wniosku o zmianę zezwolenia albo pozwolenia, o którym mowa w pkt 5-7.” 

 

 1. art. 45 otrzymuje brzmienie:

„art. 45. 1. Uprawa maku, z wyjątkiem maku niskomorfinowego, może być prowadzona wyłącznie na potrzeby przemysłu farmaceutycznego i nasiennictwa. 

2. Uprawa maku niskomorfinowego może być prowadzona wyłącznie na cele spożywcze, w tym na potrzeby własne, oraz na potrzeby nasiennictwa. 

2a. Powierzchnia uprawy maku niskomorfinowego na potrzeby własne wynosi nie więcej niż 1 ha rocznie. 

2b. Mak niskomorfinowy pochodzący z upraw własnych może być przetwarzany we własnym zakresie na cele spożywcze oraz na potrzeby nasiennictwa. 

3. Uprawa konopi włóknistych oraz konopi innych niż włókniste może być prowadzona: 

1)  na potrzeby włókiennicze, chemiczne, celulozowo-papiernicze, kosmetyczne, farmaceutyczne i energetyczne; 

2)  na potrzeby nasiennictwa i naukowo-badawcze; 

3)  w celu hodowli odmian konopi włóknistych oraz odmian konopi innych niż włókniste, rekultywacji i remediacji gruntów; 

4)  na cele spożywcze, weterynaryjne, paszowe, pszczelarskie, nawozowe i izolacyjne; 

5)  na potrzeby produkcji materiałów kompozytowych, materiałów budowlanych i naturalnych środków ochrony roślin. 

4. Uprawa konopi włóknistych lub konopi innych niż włókniste prowadzona na cele lub potrzeby określone w ust. 3 pkt 4 i 5, na potrzeby włókiennicze, energetyczne oraz w celu rekultywacji i remediacji gruntów może być prowadzona również na potrzeby własne. 

5. Powierzchnia uprawy konopi włóknistych lub konopi innych niż włókniste, na potrzeby własne wynosi nie więcej niż 1 ha rocznie. 

6. Konopie włókniste lub konopie inne niż włókniste pochodzące z upraw własnych mogą być przetwarzane we własnym zakresie na cele lub potrzeby określone w ust. 3.” 

 

 1. art. 47a otrzymuje brzmienie:

„art. 47a. 1. Warunkiem prowadzenia działalności w zakresie uprawy maku lub skupu maku od producenta maku jest uzyskanie wpisu do rejestru producentów maku oraz podmiotów prowadzących działalność w zakresie skupu maku, zwanego dalej „rejestrem maku”.  

2. Warunkiem prowadzenia działalności w zakresie uprawy konopi, uprawy konopi lub skupu konopi od producenta konopi jest uzyskanie wpisu do rejestru producentów konopi oraz podmiotów prowadzących działalność w zakresie skupu konopi, zwanego dalej „rejestrem konopi”. 

3. Producent maku lub producent konopi może prowadzić działalność w zakresie uprawy maku lub konopi oraz podmiot prowadzący działalność w zakresie skupu maku lub konopi może prowadzić działalność w zakresie skupu odpowiednio maku lub konopi, jeżeli: 

1)  nie był karany za popełnienie przestępstwa, o którym mowa w art. 63 lub art. 64, lub wykroczenia, o którym mowa w art. 65 pkt 1 - w przypadku prowadzenia działalności w zakresie uprawy maku lub konopi; 

2)  dysponuje pomieszczeniem zabezpieczonym przed kradzieżą torebki (makówki), o której mowa w art. 48 ust. 1 - w przypadku prowadzenia działalności w zakresie uprawy lub skupu maku innego niż mak niskomorfinowy; 

3)  dysponuje środkiem transportu zabezpieczonym przed kradzieżą torebki (makówki), o której mowa w art. 48 ust. 1 - w przypadku prowadzenia działalności w zakresie skupu maku innego niż mak niskomorfinowy. 

4. Oprócz warunków wymienionych w ust. 3 pkt 1 i 2 producent maku lub producent konopi może prowadzić działalność w zakresie uprawy odpowiednio maku lub konopi, jeżeli: 

1)  zastosuje materiał siewny maku lub konopi kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie; 

2)  zawarł umowę na dostarczanie maku innego niż mak niskomorfinowy z podmiotem prowadzącym działalność w zakresie skupu maku, wpisanym do rejestru maku - w przypadku uprawy maku innego niż mak niskomorfinowy.” 

 

 1. art. 47b otrzymuje brzmienie:

„Art. 47b. 1. Organem właściwym do dokonania wpisu i odmowy dokonania wpisu do rejestru maku i rejestru konopi, zmiany wpisu w tych rejestrach lub wykreślenia z tych rejestrów jest dyrektor oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, zwanego dalej „Krajowym Ośrodkiem”, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu zamierzającego uprawiać mak lub konopie, albo podmiotu zamierzającego skupować mak lub konopie od producenta maku lub producenta konopi, a w przypadku podmiotu niemającego miejsca zamieszkania albo siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - dyrektor oddziału terenowego Krajowego Ośrodka właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności wymagającej uzyskania wpisu do rejestru maku lub rejestru konopi, zwany dalej „właściwym dyrektorem oddziału”. Jeżeli działalność wymagająca uzyskania wpisu do rejestru maku lub rejestru konopi jest prowadzona na obszarze właściwości więcej niż jednego dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka, wniosek składa się do jednego z tych dyrektorów. 

2. Wpisu do rejestru maku lub rejestru konopi oraz zmiany wpisu w tych rejestrach dokonuje się na wniosek złożony na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Krajowego Ośrodka. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, składa się przed rozpoczęciem prowadzenia działalności w zakresie uprawy lub skupu maku lub konopi, z tym że w przypadku prowadzenia działalności w zakresie uprawy maku lub konopi - przed planowanym wysiewem maku lub konopi. 

4. Wniosek podmiotu zamierzającego uprawiać mak lub konopie, o którym mowa w ust. 2, zawiera: 

1)  imię i nazwisko albo nazwę wnioskodawcy; 

2)  miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i adres wnioskodawcy; 

3)  numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) wnioskodawcy, jeżeli taki numer został nadany, a w przypadku osoby fizycznej również numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL), a jeżeli osoba fizyczna nie posiada numeru PESEL - numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość; 

4) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres podmiotu prowadzącego działalność w zakresie skupu maku lub konopi wpisanego do rejestru maku lub rejestru konopi, z którym wnioskodawca zawarł umowę na dostarczanie maku lub konopi - w przypadku gdy uprawa maku niskomorfinowego lub konopi nie będzie prowadzona na potrzeby własne lub gdy mak niskomorfinowy lub konopie pochodzące z upraw własnych nie będą przetwarzane we własnym zakresie na cele lub potrzeby określone w art. 45 ust. 2b albo ust. 3; 

5)  oświadczenie wnioskodawcy: 

a)  o wielkości powierzchni wykorzystanej pod uprawy maku niskomorfinowego lub konopi na potrzeby własne, 

b)  że dysponuje pomieszczeniem zabezpieczonym przed kradzieżą torebki (makówki), o której mowa w art. 48 ust. 1 - w przypadku uprawy maku innego niż mak niskomorfinowy, 

c)  że nie był karany za popełnienie przestępstwa, o którym mowa w art. 63 lub art. 64, oraz wykroczenia, o którym mowa w art. 65 pkt 1, oraz że dane zawarte we wniosku są kompletne i zgodne z prawdą; 

6)  informacje o: 

a)  odmianie maku lub konopi, 

b)  planowanej powierzchni uprawy maku lub konopi, w tym: województwie, powiecie, gminie, nazwie oraz numerze obrębu ewidencyjnego oraz numerach działek ewidencyjnych w ewidencji gruntów i budynków określonych na podstawie przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego, gdzie będą uprawiane mak lub konopie, w odniesieniu do poszczególnych odmian, 

c)  adresie lub miejscu położenia pomieszczenia, w którym będzie magazynowany mak lub konopie; 

7) wskazanie celu lub potrzeb prowadzenia uprawy maku lub konopi, o których mowa w art. 45 ust. 1, 2 i 3, oraz wskazanie czy uprawa będzie prowadzona na potrzeby własne lub, czy mak niskomorfinowy lub konopie pochodzące z upraw własnych będą przetwarzane we własnym zakresie na cele lub potrzeby określone w art. 45 ust. 2b albo ust. 3. 

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, podmiot zamierzający uprawiać mak lub konopie dołącza kopię faktury zakupu materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie oraz kopię etykiety z opakowania materiału siewnego tych roślin. 

6. Wniosek podmiotu zamierzającego skupować mak lub konopie od producenta maku lub producenta konopi, o którym mowa w ust. 2, zawiera: 

1)  imię i nazwisko albo nazwę wnioskodawcy; 

2)  miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i adres wnioskodawcy; 

3)  numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli został nadany, a w przypadku osoby fizycznej również numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL), a jeżeli osoba fizyczna nie posiada numeru PESEL - numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość; 

4)  adres lub miejsce prowadzenia działalności w zakresie skupu maku lub konopi; 

5)  informacje o zakresie i celu prowadzonej działalności w zakresie skupu maku lub konopi; 

6)  oświadczenie, że wnioskodawca dysponuje pomieszczeniem i środkiem transportu, zabezpieczonymi przed kradzieżą torebki (makówki), o której mowa w art. 48 ust. 1 - w przypadku skupu maku innego niż mak niskomorfinowy. 

7. Podmiot zamierzający uprawiać mak lub konopie oraz podmiot zamierzający skupować mak lub konopie od producenta maku lub producenta konopi może we wniosku o wpis do rejestru maku lub rejestru konopi podać również inne niż wymienione w ust. 4 pkt 2 lub ust. 6 pkt 2 dane kontaktowe, takie jak adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej lub numer telefonu. 

8. Właściwy dyrektor oddziału wpisuje producenta maku lub producenta konopi oraz podmiot prowadzący działalność w zakresie skupu maku lub konopi do rejestru maku lub rejestru konopi, jeżeli w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2: 

1)    producent ten spełnia wymagania, o których mowa w ust. 3 i w art. 47a ust. 3 pkt 1 i 2 i ust. 4, oraz wniosek ten spełnia wymagania określone w ust. 2, 4 i 5 - w przypadku producenta maku lub producenta konopi, 

2)    podmiot prowadzący działalność w zakresie skupu maku lub konopi spełnia wymagania, o których mowa w art. 47a ust. 3 pkt 2 i 3, oraz wniosek ten spełnia wymagania określone w ust. 2, 3 i 6 - w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w zakresie skupu maku lub konopi, 

- co potwierdza, wydając producentowi maku lub producentowi konopi albo podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie skupu maku lub konopi zaświadczenie o dokonaniu tego wpisu.” 

 

 1. art. 47c otrzymuje brzmienie:

„Art. 47c. 1. Wpisu producenta maku lub producenta konopi oraz podmiotu prowadzącego działalność w zakresie skupu maku lub konopi odpowiednio do rejestru maku lub rejestru konopi dokonuje się w terminie 14 dni od dnia wpływu do właściwego dyrektora oddziału, spełniającego wymogi formalne wniosku o wpis do danego rejestru. 

2. Właściwy dyrektor oddziału z urzędu dokonuje sprostowania wpisu do rejestru maku lub rejestru konopi zawierającego oczywiste błędy lub oczywiste niezgodności ze stanem faktycznym. 

3. W przypadku zmiany danych wpisanych do rejestru maku lub rejestru konopi producent maku lub producent konopi lub podmiot prowadzący działalność w zakresie skupu maku lub konopi składa wniosek o zmianę wpisu w rejestrze w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana tych danych. 

4. Do dokonania wpisu do rejestru maku i rejestru konopi zmienionych danych stosuje się przepisy ust. 1 i 2. 

5. Właściwy dyrektor oddziału odmawia, w drodze decyzji, wpisu do rejestru maku lub rejestru włóknistych, jeżeli: 

1)  producent maku lub producent konopi włóknistych nie spełnia wymagań, o których mowa w art. 47a ust. 3 pkt 1 i 2 lub ust. 4 oraz art. 47b ust. 3, oraz wniosek o wpis do rejestru maku lub rejestru konopi włóknistych nie spełnia co najmniej jednego z wymagań określonych w art. 47b ust. 4 i 5 - w przypadku producenta maku lub producenta konopi włóknistych; 

2)  podmiot prowadzący działalność w zakresie skupu maku lub konopi włóknistych nie spełnia wymagań, o których mowa w art. 47a ust. 3 pkt 2 lub 3, oraz wniosek o wpis do rejestru maku lub rejestru konopi włóknistych nie spełnia co najmniej jednego z wymagań określonych w art. 47b ust. 3 lub 6 - w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w zakresie skupu maku lub konopi włóknistych.” 

 

 1. art. 47e otrzymuje brzmienie:

„Art. 47e. 1. Rejestr maku i rejestr konopi prowadzi właściwy dyrektor oddziału w systemie teleinformatycznym. 

2. Rejestr maku i rejestr konopi zawiera dane, o których mowa w art. 47b ust. 4-7 oraz art. 47g ust. 3. 

3. Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka lub właściwy dyrektor oddziału udostępnia dane z rejestru maku lub rejestru włóknistych: 

1)    organom administracji publicznej - w związku z realizacją przez te organy działań i postępowań mających na celu przeciwdziałanie narkomanii; 

2)  sądom i prokuratorom - w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań ustawowych; 

3)  na wniosek podmiotów wpisanych do rejestru maku lub rejestru konopi - w zakresie danych, które ich dotyczą.” 

 

 1. art. 47f otrzymuje brzmienie:

„Art. 47f. 1. Właściwy dyrektor oddziału przeprowadza kontrolę producenta maku, producenta konopi, podmiotu prowadzącego działalność w zakresie skupu maku lub konopi w zakresie zgodności danych zawartych w rejestrze maku lub rejestrze konopi ze stanem faktycznym. 

2. Do kontroli, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepis art. 19 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 481, z późn. zm.10). 

3. W przypadku, gdy: 

1)  z wykonanych czynności kontrolnych wynika, że informacje zawarte w rejestrze maku lub rejestrze konopi są niezgodne ze stanem faktycznym, właściwy dyrektor oddziału dokonuje z urzędu zmian wpisu w danym rejestrze oraz informuje producenta maku lub producenta konopi lub podmiot prowadzący działalność w zakresie skupu maku lub konopi o dokonaniu tych zmian; 

2)  istnieje podejrzenie, że mak uprawiany, przechowywany lub skupowany przez producenta maku lub podmiot prowadzący działalność w zakresie skupu maku może być uprawiany na cele inne niż wymienione w art. 45 ust. 1 i 2 - właściwy dyrektor oddziału niezwłocznie powiadamia Policję.” 

 

 1. art. 47g otrzymuje brzmienie:

„Art. 47g. 1. Podmiot wpisany do rejestru maku lub rejestru konopi, który zakończył albo zawiesił prowadzenie działalności w zakresie uprawy lub skupu maku lub konopi i nie przechowuje maku lub konopi w pomieszczeniach, informuje o tym na piśmie właściwego dyrektora oddziału w terminie 30 dni od dnia zakończenia albo zawieszenia tej działalności. 

2. W przypadku zakończenia prowadzenia działalności w zakresie uprawy lub skupu maku lub konopi, o którym mowa w ust. 1, właściwy dyrektor oddziału wykreśla, w drodze decyzji, podmiot, o którym mowa w ust. 1, z rejestru maku albo z rejestru konopi. 

3. Podmiot prowadzący działalność w zakresie skupu maku lub konopi jest obowiązany do przekazywania właściwemu dyrektorowi oddziału, do końca lipca bieżącego roku kalendarzowego, na piśmie, informacji dotyczących zawartych umów na dostarczanie maku lub konopi, według stanu na dzień 15 lipca bieżącego roku kalendarzowego, w tym: imiona i nazwiska albo nazwy oraz miejsca zamieszkania i adresy albo siedziby i adresy producentów maku lub producentów konopi. 

4. W przypadku, gdy z przeprowadzonej kontroli, o której mowa w art. 47f ust. 1, wynika, że podmiot wpisany do rejestru maku lub rejestru konopi: 

1)      zakończył prowadzenie działalności w zakresie uprawy lub skupu maku lub konopi i nie przechowuje maku lub konopi w pomieszczeniach oraz nie przekazał informacji o zakończeniu prowadzenia tej działalności, 

2)      nie spełnia co najmniej jednego z wymagań określonych w art. 47a ust. 3 lub 4 

- właściwy dyrektor oddziału wykreśla, w drodze decyzji, ten podmiot z rejestru maku albo rejestru konopi.” 

 

 1. art. 49 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Art. 49. 1. Przepisów art. 47a-47g nie stosuje się do upraw maku innego niż niskomorfinowy, prowadzonych po uzyskaniu zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego przez jednostkę naukową oraz Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, w ramach działalności statutowej, zwane dalej „wnioskodawcą”.” 

 

 1. art. 49 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Art. 49a. 1. Uprawa konopi innych niż włókniste i zbiór ziela lub żywicy konopi innych niż włókniste, w celu wytwarzania surowca farmaceutycznego, o którym mowa w art. 33a ust. 1, mogą być prowadzone, po uzyskaniu zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego. 

1a. Nie wymaga uzyskaniu zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 oraz spełniania obowiązków, o których mowa w ust. 7, uprawa konopi innych niż włókniste i zbiór ziela lub żywicy konopi innych niż włókniste w następujących celach: 

1)  na potrzeby włókiennicze, chemiczne, celulozowo-papiernicze, kosmetyczne i energetyczne; 

2)  na potrzeby nasiennictwa i naukowo-badawcze; 

3)  w celu hodowli odmian konopi, rekultywacji i remediacji gruntów; 

4)  na cele spożywcze, weterynaryjne, paszowe, pszczelarskie, nawozowe i izolacyjne; 

5)  na potrzeby produkcji materiałów kompozytowych, materiałów budowlanych i naturalnych środków ochrony roślin. 

2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje się, w drodze decyzji, na wniosek zawierający: 

1)  nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy; 

2)  informację o powierzchni uprawy konopi innych niż włókniste oraz adres, pod którym prowadzona jest uprawa, lub w przypadku jego braku numer działki ewidencyjnej w ewidencji gruntów i budynków, określonej na podstawie przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego; 

3)  oświadczenie, że zatrudnia się osobę wykwalifikowaną odpowiedzialną za nadzór nad uprawą konopi innych niż włókniste i zbiorem ziela lub żywicy konopi innych niż włókniste oraz osobę odpowiedzialną za nadzór nad miejscem uprawy konopi innych niż włókniste i pomieszczeniem do przechowywania tego zbioru; 

4)  oświadczenie, że miejsce uprawy konopi innych niż włókniste, zbioru ziela lub żywicy konopi innych niż włókniste i pomieszczenie do przechowywania tego zbioru jest zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych. 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się zaświadczenia o niekaralności osób zatrudnionych przy uprawie konopi innych niż włókniste i zbiorze ziela lub żywicy konopi innych niż włókniste za przestępstwo, o którym mowa w art. 63 lub art. 64, oraz oświadczenia tych osób, że nie były karane za wykroczenie, o którym mowa w art. 65. Oświadczenia, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

4. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, określa: 

1)    podmiot, dla którego je wydano; 

2)    numer zezwolenia; 

3)    powierzchnię uprawy konopi innych niż włókniste; 

4)    miejsce prowadzenia działalności objętej zezwoleniem; 

5)    termin ważności zezwolenia; 

6)    datę wydania zezwolenia. 

5. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje się na czas nie dłuższy niż 5 lat. 

6. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, może zostać wydane, jeżeli wnioskodawca: 

1)    posiada odpowiednio zabezpieczone miejsce prowadzenia działalności; 

2)    zatrudnia osobę wykwalifikowaną, która posiada tytuł magistra, magistra inżyniera lub równorzędny uzyskany w wyniku ukończenia studiów związanych z kształceniem w zakresie: analityki medycznej, biologii, biotechnologii, chemii, farmacji, medycyny, weterynarii i co najmniej 2-letni staż pracy u posiadacza zezwolenia na wytwarzanie lub import produktów leczniczych, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne; 

3)    posiada procedury i system kontroli w zakresie prowadzonej działalności, w szczególności obejmujące zapewnienie ciągłości działania, w tym podział obowiązków i ustanawianie zastępstw; 

4)    posiada systemy jakościowe dotyczące zbioru; 

5)    posiada laboratorium z wyposażeniem do oceny jakości roślin i zbioru; 

6) posiada system zabezpieczający uprawy, zbiór oraz pomieszczenie do przechowywania tego zbioru przed kradzieżą lub dostępem osób nieuprawnionych, obejmujący co najmniej wyposażenie tych pomieszczeń w instalację alarmową oraz w drzwi o odpowiedniej konstrukcji, zamykane co najmniej na dwa zamki, oraz okna zabezpieczone przed włamaniem albo w zamknięte metalowe szafy, lodówki lub kasety, przymocowane w sposób trwały do ścian lub podłogi pomieszczenia. 

7. Podmiot posiadający zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany: 

1)  prowadzić dokumentację dotyczącą uprawy konopi innych niż włókniste i wielkości zbioru ziela lub żywicy konopi innych niż włókniste oraz, jeżeli nie jest wytwórcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne, wykaz wytwórców, którym przekazywany jest zbiór ziela lub żywicy konopi innych niż włókniste w celu uzyskania surowca farmaceutycznego, o którym mowa w art. 33a ust. 1; 

2)  zabezpieczać uprawę konopi innych niż włókniste, zbiór ziela lub żywicy konopi innych niż włókniste i pomieszczenie do przechowywania tego zbioru przed kradzieżą lub zniszczeniem; 

3)  zabezpieczać uprawę konopi innych niż włókniste, zbiór ziela lub żywicy konopi innych niż włókniste i pomieszczenie do przechowywania tego zbioru przed dostępem osób nieuprawnionych; 

4)  utrzymywać system kontroli nad uprawą konopi innych niż włókniste i zbiorem ziela lub żywicy konopi innych niż włókniste, obejmujący zatrudnienie osoby wpisanej na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wykonującej zadania związane z ochroną uprawy; 

5)  umożliwić osobie wykwalifikowanej prowadzenie nadzoru nad uprawą konopi innych niż włókniste i zbiorem ziela lub żywicy konopi innych niż włókniste oraz prowadzenie ewidencji, o której mowa w ust. 4 pkt 4. 

8. Główny Inspektor Farmaceutyczny odmawia wydania zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli wnioskodawca nie spełnia warunków, o których mowa w ust. 6. 

9. Wojewódzki inspektor farmaceutyczny przeprowadza kontrole w zakresie spełniania obowiązków wynikających z ustawy w odniesieniu do uprawa konopi innych niż włókniste i zbioru ziela lub żywicy konopi innych niż włókniste, w celu wytwarzania surowca farmaceutycznego, o którym mowa w art. 33a ust. 1. Wojewódzki inspektor farmaceutyczny przekazuje protokoły kontroli instytutu Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu oraz, w uzasadnionych przypadkach, jednostce organizacyjnej Policji właściwej ze względu na miejsce prowadzenia działalności.” 

 

 1. art. 51a otrzymuje brzmienie:

„Art. 51a. 1. Właściwy dyrektor oddziału przeprowadza kontrolę upraw maku lub konopi. 

2. W przypadku stwierdzenia po przeprowadzeniu kontroli, że uprawa maku lub konopi jest prowadzona: 

1)  w sposób niezgodny z celami i potrzebami określonymi w art. 45, 

2)  bez wpisu do rejestru maku lub rejestru konopi, 

3) bez wykorzystania materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie - z wyłączeniem przypadków, gdy uprawa maku jest prowadzona na potrzeby nasiennictwa lub uprawa konopi jest prowadzona na potrzeby nasiennictwa, naukowo-badawcze lub w celu hodowli odmian konopi: 

- właściwy dyrektor oddziału przeprowadza postępowanie wyjaśniające, a w razie stwierdzenia oczywiście zawinionego działania, wydaje producentowi maku, producentowi konopi lub innemu podmiotowi uprawiającemu mak lub konopie, w drodze decyzji, nakaz usunięcia naruszeń oraz usunięcia skutków naruszeń lub zniszczenia tej uprawy i plonu z tej uprawy, przez zaoranie, przekopanie gruntu albo w inny sposób, który zapewni skuteczne wykonanie tego nakazu. 

3. Zniszczenie uprawy i plonu z uprawy, o którym mowa w ust. 2, odbywa się pod nadzorem osoby upoważnionej przez właściwego dyrektora oddziału do wykonywania czynności kontrolnych. 

4. Z czynności zniszczenia uprawy i plonu z uprawy maku lub konopi osoba upoważniona, o której mowa w ust. 3, sporządza protokół. 

5. Protokół, o którym mowa w ust. 4, zawiera: 

1)    imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres producenta maku lub producenta konopi włóknistych; 

2)    numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) producenta maku lub producenta konopi włóknistych, jeżeli taki numer został nadany, a w przypadku osoby fizycznej również numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL), a jeżeli osoba fizyczna nie posiada numeru PESEL - numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość; 

3)  numer identyfikacyjny producenta maku lub producenta konopi nadany w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, jeżeli taki numer został nadany; 

4)    miejsce położenia uprawy i plonu z uprawy maku lub konopi; 

5)  miejsce i sposób zniszczenia uprawy i plonu z uprawy maku lub konopi; 

6)    wyrażoną w ha powierzchnię zniszczonej uprawy maku lub konopi, z podziałem na odmiany; 

7)    datę sporządzenia protokołu oraz jego numer; 

8)  podpisy osób obecnych przy zniszczeniu uprawy i plonu z uprawy maku lub konopi. 

6. Protokół sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 

7. Protokół przedstawia się do podpisu producentowi maku lub producentowi konopi, a w przypadku jego nieobecności - osobie upoważnionej przez tego producenta. 

8. Przed podpisaniem protokołu osoby, o których mowa w ust. 7, mają prawo wnieść do niego uwagi. 

9. Protokół podpisuje producent maku lub producent konopi albo osoba upoważniona przez tego producenta. O odmowie złożenia podpisu osoba, o której mowa w ust. 3, zamieszcza adnotację w protokole. 

10. Jeden egzemplarz protokołu pozostawia się producentowi maku lub producentowi konopi albo osobie upoważnionej przez tego producenta.” 

 

 1. art. 62 otrzymuje brzmienie:

„Art. 62. 1. Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, z wyłączeniem żywicy lub ziela konopi innych niż włókniste posiadanych na potrzeby własne, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

2. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych, sprawca 

podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. 

3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 

 

 1. art. 63 otrzymuje brzmienie:

„Art. 63. 1. Kto, wbrew przepisom ustawy, uprawia mak, z wyjątkiem maku niskomorfinowego lub krzew koki, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

2. Tej samej karze podlega, kto, wbrew przepisom ustawy, zbiera mleczko makowe, opium, słomę makową lub liście koki. 

3. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest uprawa mogąca dostarczyć znacznej ilości słomy makowej, liści koki, sprawca 

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.” 

 

 1. art. 65 otrzymuje brzmienie:

„Art. 65. Kto: 

1)  uprawia lub skupuje mak niskomorfinowy lub konopie wbrew przepisom ustawy, 

2)  we wniosku, o którym mowa w art. 47b ust. 2: 

a)  podaje planowaną powierzchnię uprawy maku lub konopi, o której mowa w art. 47b ust. 4 pkt 6 lit. b, która różni się więcej niż o 10% od rzeczywistej powierzchni stwierdzonej w wyniku kontroli, o której mowa w art. 47f ust. 1, 

b)  oświadcza o wielkości powierzchni wykorzystanej pod uprawy maku niskomorfinowego lub konopi na potrzeby własne w oświadczeniu, o którym mowa w art. 47b ust. 4 pkt 5 lit. a, która różni się więcej niż o 10% od rzeczywistej powierzchni stwierdzonej w wyniku kontroli, o której mowa w art. 47f ust. 1 

- podlega karze grzywny.” 

 

Art. 4. Traci moc ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2023 r. poz. 810.)  

 

Art. 5. W ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 851) wprowadza się̨ następujące zmiany: 

 

 1. art. 1 otrzymuje brzmienie”

„Ustawa reguluje zasady i tryb przeprowadzania referendum ogólnokrajowego, o którym mowa w art. 125 i w art. 90 ust. 3 oraz w art. 235 ust. 6 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz wykonania władzy bezpośredniej suwerenne o której mowa w art. 4 onstytucji Rzeczypospolitej Polskiej  : 

 

 

 1. art. 63 otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonując wolę władzy bezpośredniej suwerena, na podstawie art. 4 Konstytucji RP,  Prezydent  postanawia o poddaniu określonej sprawy pod referendum z inicjatywy obywateli, którzy dla swojego wniosku uzyskają poparcie co najmniej 500 000 osób mających prawo udziału w referendum w terminie 30 dni od wpływu wniosku obywateli, którzy dla swojego wniosku uzyskają poparcie co najmniej 500 000 osób mających prawo udziału w referendum. 

2. Referendum z inicjatywy obywateli nie może dotyczyć amnestii. 

3. Zgłoszenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, dokonuje na piśmie pełnomocnik. Pełnomocnikiem jest osoba wskazana w pisemnym oświadczeniu pierwszych 15 osób z wykazu, o którym mowa w ust. 4. W razie śmierci pełnomocnika lub utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych, pierwsze 15 osób z wykazu, o którym mowa w ust. 4, wybiera kolejnego pełnomocnika. 

4. Do zgłoszenia wniosku załącza się wykaz obywateli popierających zgłoszenie, zawierający ich imiona, nazwiska, numery ewidencyjne PESEL, a także podpisy obywateli własnoręczne lub w formie elektronicznej z wykorzystaniem wykorzystywanych w administracji cyfrowych podpisów obywateli. Właściwy minister do spraw cyfrowej administracji, na drodze rozporządzanie określi i zapewni środki do cyfrowych podpisów obywateli pod wnioskiem o referendum. 

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do prawidłowości złożenia wymaganej liczby podpisów w sposób, o którym mowa w ust. 4, w terminie 7 dni od wpływu wniosku obywateli, Marszałek Sejmu zwraca się do Państwowej Komisji Wyborczej o stwierdzenie, czy jest złożona wymagana liczba podpisów. 

6. Państwowa Komisja Wyborcza weryfikuje, czy złożono wymaganą liczbę podpisów w sposób, o którym mowa w ust. 4, w terminie 7 dni od wpływu wniosku Marszałka Sejmu. 

7. W przypadku stwierdzenia braku wymaganej liczby podpisów w sposób, o którym mowa w ust. 4, Państwowa Komisja Wyborcza wydaje opinię wraz z uzasadnieniem, określa liczbę podpisów, które nie spełniają wymogów oraz przekazuje opinię wraz z uzasadnieniem oraz wykazem podpisów niespełniających wymogów pełnomocnikowi, o którym mowa w ust. 3. 

8. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania, o którym mowa w ust. 5-7, liczba prawidłowo złożonych podpisów przez osoby popierające wniosek jest mniejsza niż ustawowo wymagana, Marszałek Sejmu wyznacza termin 30 dni na uzupełnienie brakującej liczby podpisów. Postanowienie w tej sprawie wraz z uzasadnieniem doręcza się niezwłocznie pełnomocnikowi, o którym mowa w ust. 3. 

9. W przypadku nieuzupełnienia podpisów w wyznaczonym terminie Marszałek Sejmu odmawia przyjęcia wniosku. Postanowienie w tej sprawie wraz z uzasadnieniem doręcza się niezwłocznie pełnomocnikowi. 

10. Postanowienie, o którym mowa w ust. 8 i 9, może być przez pełnomocnika zaskarżone do Sądu Najwyższego w terminie 14 dni od dnia doręczenia. Sąd Najwyższy rozpoznaje skargę w terminie 30 dni w postępowaniu nieprocesowym, w składzie 3 sędziów. Od postanowienia Sądu Najwyższego przysługuje zażalenie do innego składu Sądu Najwyższego.” 

 

 1. po art. 80 dodaje się art. 80a i art. 80b w brzmieniu:

„Art. 80a. Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem przeszkadza w wykonywaniu inicjatywy w sprawie referendum przez obywateli albo przez nadużycie stosunku zależności wywiera wpływ na jej wykonywanie 

-  podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 8. 

 

„Art. 80b. Kto nie podejmuje wymaganych ustawą czynności w sprawie przeprowadzenia referendum obywatelskiego w odpowiedzi na wniosek o poddaniu określonej sprawy pod referendum z inicjatywy obywateli, którzy dla swojego wniosku uzyskają poparcie co najmniej 500 000 osób mających prawo udziału w referendum albo przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem lub przez nadużycie stosunku zależności wywiera wpływ na takie czynności 

-  podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 8.” 

 

Art. 6. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyłączeniem art. 4, których wchodzi w życie po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia.

 


[1])    Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1009, 1079, 1115, 1265, 1933, 2185 i 2476, 2707 oraz z 2023 r. poz. 326), ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, 2674, 2770 oraz z 2023 r. poz. 605, 650, 65), ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 172), ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2023 r. poz. 810.) oraz ustawę z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 851).
Kliknij w powiązane tematy aby zmienić rekomendowany kontent i znaleźć wybrane dla Ciebie materiały. Obecna tematyka wyszukiwanego kontentu

ZUS

Podpisy komponentów
 • 21541,33  Uniesiony
  of 1000000,00 
 • 56 Donors
 
Filmy
Te tematy cię zainteresują. Wybierz i kliknij aby wiedzieć więcej.
Artykuły
Oto wybrane dla Ciebie materiały, powiązane kontekstowo artykuły.
Projekt PL!SP
ZUS
09 Mar 2023
Oglądane 14881 razy
Pierwszy klub w Polsce w akcji #otwieraMY
Biznes
19 Mar 2021
Oglądane 16626 razy
Obywatelskie zatrzymanie.
Polska kraj.
29 Dec 2020
Oglądane 17676 razy
Coraz więcej samobójstw przedsiębiorców z przyczyn ekonomicznych. Smutne i tragiczne.
Biznes
29 Dec 2020
Oglądane 14007 razy
Kas w gastronomii to nie jest wydatek 100 zł. Premierze niech Pan się opanuje !
Biznes
01 Dec 2020
Oglądane 18486 razy
Można a nawet trzeba, aby uniknąć tragedii.
Biznes
25 Nov 2020
Oglądane 14966 razy
Murem za KULTEM.
polityka
25 Nov 2020
Oglądane 12613 razy
Weź udział w ankiecie.
polityka
25 Nov 2020
Oglądane 12723 razy
Pełzający lockdown.
Biznes
25 Nov 2020
Oglądane 11423 razy
Cały system opiera się na tym co wypracują przedsiębiorcy.
ZUS
25 Nov 2020
Oglądane 11988 razy
Zdjęcia
Oto wybrane dla Ciebie materiały, powiązane kontekstowo artykuły.
ZAMKNIĘTE WYCIĄGI I LUDZIE WCHODZĄCY POD GÓRKĘ PIESZO.
Polska kraj.
19 Mar 2021
Oglądane 11917 razy
Przeciek z wiarygodnego źródła z rady medycznej przy kancelarii premiera.
Biznes
19 Mar 2021
Oglądane 18473 razy
Ceny takich napojów, jak np. coca cola już podskoczyły nawet o 40%.
Polska kraj.
19 Mar 2021
Oglądane 17289 razy
Nie poddawajmy się, razem wygramy.
Polska kraj.
30 Dec 2020
Oglądane 18856 razy
Wariaci u steru państwa.
Biznes
29 Dec 2020
Oglądane 15372 razy
Rocznica stany wojennego.
Polska kraj.
29 Dec 2020
Oglądane 17499 razy
Tylko co piąty ankietowany (21,1%) był świadom, że otrzymuje wynagrodzenie pomniejszone o ok. 2000 zł.
Polska kraj.
29 Dec 2020
Oglądane 16980 razy
Zjednoczone środowiska przeciwko reżimowi PIS w rocznice stanu wojennego.
polityka
10 Dec 2020
Oglądane 19914 razy
Walcząc z koronawirusem rząd ograniczył Polakom dostęp do raportów
polityka
25 Nov 2020
Oglądane 11854 razy
Władza robi z nas idiotów.
Polska kraj.
25 Feb 2021
Oglądane 13537 razy

Wydarzenia gospodarcze z polski obniża gospodarka świat aktualności tani było ani portal finanse. U S T A W A z dnia……………….. 2023 r. o dobrowolnych składkach ZUS dla każdego obywatela (pensja w całości na konto bez potrąceń ze strony państwa a przedsiębiorcy bez zus) wraz z likwidacją 500+ oraz legalizacją marihuany i przywróceniem władzy bezpośredniej Narodu nad politykami zgodnie z art. 4 konstytucji. Ci gazeta udostępnia referendum chłodny gospodarka wiadomości polska. Były finanse szeroki ponieważ czym rośnie przemysł, ue co to jest, referendum ogólnokrajowe i lokalne. Referendum przyswajać zdrowy brexit referendum sondaż ale oraz dotrzeć.