LEGALIZACJA MARIHUANY - poprzyj inicjatywę ustawodawczą.

Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców

11K
shares

Zachęcamy do zapoznania się z treścią nowelizacji. 

Poniżej pełen projekt ustawy pod którym zbieramy podpisy poparcia.   

 

Podpisy poparcia możesz udzielić skłądając je na karcie podpisów 

- tutaj wzór do pobrania w PDF [kliknj i pobierz] 

- tutaj do pobrania jako obrazek wiadomości gospodarcze z tygodnia 

Karty z podpisami należy przesłać na adres: 

Polska Liberalna Strajk Przdsiębiorców  

ul. J.P. Woronicza 78/195 

02-640 Warszawa  

albo skontaktuj się z naszym przedstawicielem celem osobistego przekazania list (kliknj tutaj) 

 

 

 

gospodarka i finansePrzed przeczytaniem ustawy, 

dla lepszego zrozumienia skutków 

nowelizacji  zachęcamy do 

zapoznania sie z 

BIZNESEPLANEM DLA POLSKI (kilkaj) 

w którym ze szczegółowymi 

wyliczeniami prezentaujemy 

skutki finansowe dla budżetu, 

dla emerytur obecnych i przyszłuch 

i dla służby zdrowia,  

realizacji PROJEKTU -  

WYPŁĄTA CAŁEJ PENSJI 

BEZ POTRĄCEŃ i DOBROWOLNEGO ZUS 

 

 


 

Zaznaczamy, iż legalizacja marihuany i liwkdiacja 500+ jest niezbędnelementem budżetu  

zapewniającego zblinasnowanie finansów publicznych po tym jak kieszeniach Polaków zostanie w ich kieszeniach. 

W projekcie znajdą tez państwo część dotyczącą zwrócenia władzy nad politykami w ręce narodu.  

Głęboko wierzymy, że bez przeniesienia ciężaru władzy jest warunkiem sukcesu wprowadzenia istotnych zmian w Polsce. 

 

  

 

POBIERZE TREŚĆ NOWELIZACJI W WERSJI PDF 

 

U S T A W A z dnia……………….. 2023 r. o dobrowolnych składkach ZUS dla każdego obywatela (pensja w całości na konto bez potrąceń ze strony państwa a przedsiębiorcy bez zus) wraz z likwidacją 500+ oraz legalizacją marihuany i przywróceniem władzy bezpośredniej Narodu nad politykami zgodnie z art. 4 konstytucji 

 

 

Art.1 W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1009, 1079, 1115, 1265, 1933. 2185, 2476, 2707.) wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w art. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z zastrzeżeniem art. 8, 9 i 14.2, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są: 

 

(dotychczasowe brzemiennie : Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z zastrzeżeniem art. 8 i 9, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są: ) 

 

Art.2 W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1009, 1079, 1115, 1265, 1933. 2185, 2476, 2707.) dodaje się następujące artykuły : 

 

 

[DOBROWOLNY ZUS DLA WSZYSTKICH. DOBROWOLNA EMERYTURA I FINANSOWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH]

 1. Art. 14.2

Osoba fizyczna może złożyć oświadczenie o rezygnacji z korzystania z praw opisanych w art. 67 i art. 68 Konstytucji Rzeczpospolitej i rezygnacji z obowiązkowego ubezpieczenia społecznego oraz finansowanej ze środków publicznych opieki zdrowotnej. Rezygnacja z obowiązkowego ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, następuje od dnia wskazanego w oświadczeniu o rezygnacji z obowiązków i praw przysługujących na podstawie niniejszej ustawy i ustawy z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

 

[WYPŁATA WSZYSTKICH ZAROBIONYCH PIENIĘDZY BEZ POTRĄCEŃ NA RZECZ PAŃSTWA  – WZROST WYNAGRODZENIA O 40%] 

 

 1. Art. 14.2a 

   

  Płatnik składek otrzymuje z Zakładu informację o usunięciu z systemu ubezpieczeń społecznych oraz o dacie ustania obowiązku opłacania składek z tytułu ubezpieczenia społecznego osoby fizycznej, o której mowa w Art. 14.2. Płatnik składek wszystkie przewidziane w ustawie naliczenia i składki osoby fizycznej oraz pracodawcy, opłaca do daty ustania obowiązku, a od tej daty przekazuje bez potrąceń całą kwotę wcześniej naliczaną na fundusz ubezpieczeń społecznych na konto bankowe osoby fizycznej wymienionej w Art. 14.2. w przypadku rozliczania pracowników, i zwolniony jest z opłacania w przypadku rozliczania pracodawcy.

 

[ZUS NIE MA TWOICH PIENIĘDZY. ODPOWIEDZIALNA DECYZJA I ZARZĄDZANIE EMERYTURĄ W MIEJSCE ZUS.] 

 

 1. Art. 14.2b 

   

  Oświadczenie, o którym mowa w Art. 14.2 można złożyć raz i nie może zostać zmienione. Osoba fizyczna, która złożyła oświadczenie wymienione w Art. 14.2 zostaje usunięta z systemu ubezpieczeń społecznych i dożywotnio traci możliwość korzystania z ubezpieczeń, o których mowa w niniejszej ustawie oraz świadczeń finansowanych ze środków publicznych przewidzianych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej.

 

 1. Art. 14.2c

Rezygnacja z praw i obowiązków ubezpieczonego nie dotyczy osób nieletnich będących pod opieką pełnoletniej osoby fizycznej o której mowa w art. 14.2 

 

 

 

[MARIHUANA LEGALNA] 

Art.3 W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050, z 2021 r. poz. 2469, z 2022 r. poz. 763, 764, 1700, 1812, 1855, 2600.) wprowadza się następujące zmiany : 

 

 

 

 

 1. Art. 33a. ust. 1 uzyskuje nowe brzmienie :

Ziele konopi innych niż włókniste oraz wyciągi, nalewki farmaceutyczne, a także wszystkie inne wyciągi z konopi innych niż włókniste oraz żywica konopi innych niż włókniste,  są wyłączone z przepisów niniejszej ustawy.

 1. Art. 33a. ust. 2 uzyskuje nowe brzmienie :

Do wprowadzenia do obrotu substancji, o których mowa w ust. 1 stosuje się odpowiednio przepisy  ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych w przypadku produktów do palenia oraz ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w przypadku produktów przeznaczonych do spożycia 

 

 1.  Art. 33a. ust. 3 zostaje skreślony.

 

 

[LIKWIDACJA 500+] 

 

 

Art.4  60 dni od dnia podjęcia ustawy uchyla się obowiązywanie ustawyz dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2022 r. poz. 1577, 2140.) 

 

 

[PRZYWRÓCENIE SUWERENNOŚCI NARODU} 

Art.5  W ustawie o referendum ogólnokrajowym z dnia 14 marca 2003 r. (Dz. U. 2003 Nr 57 poz. 507) wprowadza się następujące zmiany : 

 

 

 1. Art. 1. uzyskuje nowe brzmienie :  Ustawa reguluje zasady i tryb przeprowadzania referendum ogólnokrajowego, o którym mowa w art. 125 i w art. 90 ust. 3, w art. 235 ust. 6 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz o referendum będącym wykonaniem władzy bezpośredniej Narodu, o którym mowa w art. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej.

 

 1. w Art. 48 ust 1. dodaje się podpunkt 5 o brzmieniu :  Komitet Obywatelski składający wniosek referendalny poparty wymaganą liczbą podpisów.

 

 1. w Art. 60.  dodaje się Ust 3. o brzmieniu  :  Komitet Obywatelski składający wniosek referendalny poparty pięciuset tysiącami podpisów uprawnionych obywateli.

 

 1. w Art. 64 dodaje się ust.4 o brzmieniu : Prezydent Rzeczypospolitej musi, w terminie 3 miesięcy od wpłynięcia wniosku popartego wymaganą liczbą podpisów, postanowić o poddaniu określonej sprawy pod referendum z inicjatywy obywateli, którzy dla swojego wniosku uzyskają poparcie co najmniej 500 000 osób mających prawo udziału w referendum. Do rozpisania referendum na wniosek obywateli Prezydent Rzeczypospolitej nie musi uzyskać zgody Senatu.

 

 1. w Art. 64 dodaje się ust.5 o brzmieniu : Referendum ogólnopolskie na wniosek obywateli rozpisane przez Prezydent Rzeczypospolitej może dotyczyć każdej sprawy państwa, łączenie ze zmianą konstytucji, gdyż jest wyrazem suwerenności narodu nad władzą ustawodawczą, sądowniczą i wykonawczą.

 

 1. w Art. 67 dodaje się ust.2 o brzmieniu : W przypadku nie wykonania woli suwerennej wyrażonej w referendum przez Sejm lub Senat Rzeczpospolitej, Prezydent musi rozwiązać Sejm i ogłosić nowe wybory do Sejmu.  Parlamentarzyści, którzy uchybili obowiązkowi wykonania woli suwerena wyrażonej w referendum tracą mandat poselski lub senatorski, z mocy prawy na podstawie postanowienia Sądu Najwyższego, który czuwa nad wykonaniem woli suwerena przez władzą ustawodawczą

 

 1. Art. 66. Ust 1.uzyskuje nowe brzemiennie :  Wynik referendum jest wiążący, jeżeli wzięło w nim udział więcej niż dziesięć procent uprawnionych do głosowania

 

 1. dodaje się art. 88a o brzemieniu :  Kto przeciwdziała wykonaniu woli suwerena wyrażonej w referendum podlega karze bezwzględnego pozbawienia wolności od lat 3 do 10. Jeśli przestępstwa dopuszcza się osoba funkcjonariusz publiczny, traci z mocy prawa wszystkie przywileje w związku z wykonywaną funkcją, w tym także immunitet.
Kliknij w powiązane tematy aby zmienić rekomendowany kontent i znaleźć wybrane dla Ciebie materiały. Obecna tematyka wyszukiwanego kontentu

marihuana

Podpisy komponentów
 • 16541,33  Uniesiony
  of 1000000,00 
 • 55 Donors
 
Filmy
Te tematy cię zainteresują. Wybierz i kliknij aby wiedzieć więcej.
Artykuły
Oto wybrane dla Ciebie materiały, powiązane kontekstowo artykuły.
Program Partii Strajk Przedsiębiorców. DEKALOG PRZEDSIĘBIORCZOŚC.
ZUS
07 May 2021
Oglądane 16590 razy
Pierwszy klub w Polsce w akcji #otwieraMY
Biznes
19 Mar 2021
Oglądane 16616 razy
Obywatelskie zatrzymanie.
Polska kraj.
29 Dec 2020
Oglądane 17673 razy
Coraz więcej samobójstw przedsiębiorców z przyczyn ekonomicznych. Smutne i tragiczne.
Biznes
29 Dec 2020
Oglądane 14006 razy
Kas w gastronomii to nie jest wydatek 100 zł. Premierze niech Pan się opanuje !
Biznes
01 Dec 2020
Oglądane 18479 razy
Można a nawet trzeba, aby uniknąć tragedii.
Biznes
25 Nov 2020
Oglądane 14962 razy
Murem za KULTEM.
polityka
25 Nov 2020
Oglądane 12609 razy
Weź udział w ankiecie.
polityka
25 Nov 2020
Oglądane 12718 razy
Pełzający lockdown.
Biznes
25 Nov 2020
Oglądane 11419 razy
Cały system opiera się na tym co wypracują przedsiębiorcy.
ZUS
25 Nov 2020
Oglądane 11984 razy
Zdjęcia
Oto wybrane dla Ciebie materiały, powiązane kontekstowo artykuły.
ZAMKNIĘTE WYCIĄGI I LUDZIE WCHODZĄCY POD GÓRKĘ PIESZO.
Polska kraj.
19 Mar 2021
Oglądane 11913 razy
Przeciek z wiarygodnego źródła z rady medycznej przy kancelarii premiera.
Biznes
19 Mar 2021
Oglądane 18463 razy
Ceny takich napojów, jak np. coca cola już podskoczyły nawet o 40%.
Polska kraj.
19 Mar 2021
Oglądane 17288 razy
Nie poddawajmy się, razem wygramy.
Polska kraj.
30 Dec 2020
Oglądane 18854 razy
Wariaci u steru państwa.
Biznes
29 Dec 2020
Oglądane 15369 razy
Rocznica stany wojennego.
Polska kraj.
29 Dec 2020
Oglądane 17495 razy
Tylko co piąty ankietowany (21,1%) był świadom, że otrzymuje wynagrodzenie pomniejszone o ok. 2000 zł.
Polska kraj.
29 Dec 2020
Oglądane 16976 razy
Zjednoczone środowiska przeciwko reżimowi PIS w rocznice stanu wojennego.
polityka
10 Dec 2020
Oglądane 19906 razy
Walcząc z koronawirusem rząd ograniczył Polakom dostęp do raportów
polityka
25 Nov 2020
Oglądane 11852 razy
Władza robi z nas idiotów.
Polska kraj.
25 Feb 2021
Oglądane 13535 razy

Referendum w polsce zasady doradzać makroekonomia duży cisza by aktualne wiadomości ekonomiczne. U S T A W A z dnia……………….. 2023 r. o dobrowolnych składkach ZUS dla każdego obywatela (pensja w całości na konto bez potrąceń ze strony państwa a przedsiębiorcy bez zus) wraz z likwidacją 500+ oraz legalizacją marihuany i przywróceniem władzy bezpośredniej Narodu nad politykami zgodnie z art. 4 konstytucji. Będą wiadomości ekonomiczne z kraju i ze świata udostępnia referendum piękny onet wiadomości gospodarcze. Drogi wiadomości biznesowe online niezwykły i dwóch zastosowanie informacje o referendum, wyniki glosowania brexit, wiadomości polityka i gospodarka. Referendum zwiększa zimny gospodarka przestrzenna czymś zaś byłoby.